Menu Zamknij

Zarządzenie dyrektora Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie, 24.10.2020

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWE
z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Organizacja zajęć w Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej
  I stopnia w Śremie od dnia 26 października 2020 roku na podstawie w/w rozporządzenia:
 2. Wszystkie zajęcia indywidualne i zbiorowe w klasach I-III cyklu 6-letniego odbywają się stacjonarnie według ustalonego planu.
  a) dla uczniów klas I-III cyklu 6-letniego przebywających
  na kwarantannie będzie możliwość ustalenia zajęć online indywidualnych, a zajęcia zbiorowe będą udostępnione
  przez platformę Microsoft Teams w godzinach planowych
 3. Zajęcia indywidualne oraz zbiorowe w klasach IV-VI cyklu
  6-leniego oraz I-IV cyklu 4-letniego 
  odbywają się w trybie pracy zdalnej z wyłączeniem pkt. a)
  a) zajęcia klasy perkusji, ze względu na specyficzne
  i szerokie instrumentarium oraz brak możliwości wypożyczenia wszystkim uczniom odpowiednich instrumentów będą odbywać się w trybie stacjonarnym
 4. Zajęcia teoretyczne:kształcenie słuchu i audycje muzyczne dla klas IV-VI cyklu 6-letniego oraz I-IV cyklu 4-letniego odbywają się za pomocą platformy Microsoft Teams w godzinach planowych.
 5. Zajęcia indywidualne klas objętych zdalnym nauczaniem odbywają się także z zachowaniem godzin planowych.
 6. Rodzice/Opiekunowie uczniów przebywających na kwarantannie oraz chorych są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły oraz nauczyciela instrumentu głównego w celu indywidualnego ustalenia planu pracy. Rodzic/Opiekun nie może także przebywać na terenie Szkoły.
 7. Wszyscy nauczyciele podczas zajęć mają obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic. Wszystkie zajęcia prowadzą z klas na terenie Szkoły.
 8. Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie to lekcje instrumentu głównego ustala indywidualnie.
 9. Na wszystkich korytarzach, klatkach schodowych i holu oraz pozostałych częściach wspólnych, także terenu na zewnątrz
  obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
 10. Obowiązuje także dezynfekcja dłoni w stacji bezdotykowej przy wejściu lub przed rozpoczęciem zajęć w klasie
 11. Uczniowie wchodzą i opuszczają budynek szkoły tylnymi drzwiami za pomocą karty elektronicznej, dedykowanej tylko dla uczniów Szkoły Muzycznej,Pozostałe zapisy dotyczące bezpiecznego pobytu dziecka
  w szkole są zawarte w procedurach i zarządzeniu dyrektora Zespołu Szkół Katolickich z dnia 14.09.2020.

dyr. Krzysztof Myler