Menu Zamknij

Zarządzenie dyrektora Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie 06.11.2020

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 5 listopada 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Organizacja zajęć w Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej
  I stopnia w Śremie od dnia 9 do 29 listopada 2020 roku
  na podstawie w/w rozporządzenia:
 2. Zajęcia zbiorowe wszystkich klas odbywają się
  z wykorzystaniem techniki kształcenia na odległość
  według ustalonego planu za pomocą platformy Microsoft Teams.
 3. klasach I-III cyklu 6-letniego, mając na względzie wiek tychże uczniów oraz zalecenia szczególnej kontroli ze strony nauczyciela, zajęcia indywidualne mogą odbywać się stacjonarnie w wymiarze jednej lekcji w tygodniu
  z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  Zajęcia te będą ustalone indywidualnie z nauczycielem.
 4. Zajęcia klasy perkusji wszystkich roczników ze względu
  na specyficzne i szerokie instrumentarium oraz brak możliwości wypożyczenia wszystkim uczniom odpowiednich instrumentów będą odbywać się w trybie stacjonarnym
  z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 5. W klasach IV-VI cyklu 6-letniego oraz I-IV cyklu 4-letniego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nauczyciel instrumentu głównego może przeprowadzić konsultacje na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Decyzję o takich konsultacjach podejmuję nauczyciel instrumentu głównego za zgodą dyrekcji Szkoły.
 6. Rodzice/Opiekunowie uczniów przebywających na kwarantannie oraz chorych są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły oraz nauczyciela instrumentu głównego w celu indywidualnego ustalenia planu pracy.
 7. Wszyscy nauczyciele podczas zajęć mają obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic. Wszystkie zajęcia prowadzą z klas na terenie Szkoły.
 8. Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie to lekcje instrumentu głównego ustala indywidualnie.
 9. Na wszystkich korytarzach, klatkach schodowych i holu oraz pozostałych częściach wspólnych, także terenu na zewnątrz
  obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
 10. Obowiązuje także dezynfekcja dłoni w stacji bezdotykowej przy wejściu lub przed rozpoczęciem zajęć w klasie
 11. Uczniowie wchodzą i opuszczają budynek szkoły tylnymi drzwiami za pomocą karty elektronicznej, dedykowanej tylko dla uczniów Szkoły Muzycznej.

dyr. Krzysztof Myler