Menu Zamknij

Pierwsze oznaki wiosny – konkurs

Wiosna astronomiczna przychodzi zawsze o tej samej porze roku – 21 marca. Ale fenologiczna już nie… Bo fenologia bada wpływ warunków klimatycznych (wieloletnich) i pogodowych (bieżących) na zjawiska przyrodnicze: kiełkowanie, kwitnienie, owocowanie, wędrówki sezonowe zwierząt itp.

Szukamy wiosny – tej fenologicznej. Gdzie i kiedy nadejdzie? Trzeba cały czas się rozglądać, trzeba być w miejscach spodziewanego jej pierwszego znaku, aby dopaść jej pierwsze oznaki… Dopaść kadrem, zgrabnym, udokumentowanym datą i okolicznościami. Tej wiosny Wiosna nas nie zaskoczy, my ją zaskoczymy!

Nie czekaj do 21 marca, bo wówczas może być już za późno!

Regulamin

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8 SP, uczniów liceum oraz nauczycieli i innych pracowników w obrębie Zespołu Szkół Katolickich w Śremie (zwanym dalej Organizatorem). W tych trzech kategoriach wiekowych oceniane będą prace.
 2. Termin na przesyłanie zdjęć upływa dnia 12.04.2021 r. do północy. O zachowaniu terminu decyduje data przesłania fotografii na skrzynkę poczty elektronicznej Organizatora. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 5.05. 2021 r.
 4. Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora lub ogłoszona bezpośrednio w szkole, w zależności od daty powrotu uczniów do nauki stacjonarnej. Tym samym rozdanie dyplomów i nagród podlega terminowi powrotu do nauki stacjonarnej.
 5. Zdjęcia należy przesyłać na adres: znaki.wiosny@gmail.com

Zasady konkursu:

 1. Fotografie do Konkursu należy zgłaszać w dwóch kategoriach:
  1. Kategoria 1: makro, czyli w dużym zbliżeniu i/lub powiększeniu. Ważne jest kreatywne poszukiwanie nowych tematów i uchwycenie obiektu w ostrym kadrze. Ten rodzaj ujęcia tematu pozwala ukazać aspekty świata natury w sposób, który zmienia spojrzenie na rzeczywistość.
  2. Kategoria 2: krajobraz lub jego fragment.
 2. Praca konkursowa to seria minimum trzech zdjęć z danej kategorii. Uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć w każdej z kategorii, tj. łącznie maksymalnie dziesięć fotografii.
 3. W przypadku, gdy fotografia zawiera czyjś wizerunek, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć oświadczenie tej osoby, w którym będzie wyrażona zgoda na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Konkursu (w tym na stronie internetowej www.kcek.pl).

Wymagania dotyczące fotografii:

 1. Fotografie mają być kolorowe i wykonane w technice cyfrowej.
 2. Zdjęcia powinny być zapisane w jednym z następujących formatów: jpg, tiff, gif, ewentualnie psd. Nie należy zapisywać zdjęć w formacie pdf.
 3. Nazwa zdjęcia powinna się składać z: nazwisko.pierwsza litera imienia.klasa.tytuł zdjęcia, np.:
  kowalski.a.7a.kwitnąca żaba.jpg
 4. Seria zdjęć powinna za nazwą posiadać kolejne numery, np.:
  nowak.b.2b.życie na pieńku01.tif
  nowak.b.2b.życie na pieńku02.tif
  nowak.b.2b.życie na pieńku03.tif
  nowak.b.2b.życie na pieńku04.tif
 5. Jeżeli zdjęcie wymaga opisu lub komentarza, należy go zapisać w pliku *.doc, *.docx, *.txt, lub *.rtf, np.: kowalski.a.7a.kwitnąca żaba.docx
 6. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
 7. Fotografie nie mogą być opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej fotografii
 8. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości fotografii.
 9. Przy ocenie prac konkursowych komisja będzie kierowała się kryteriami:
  1. spełnienie założeń ideowych konkursu;
  2. Jakością walorów estetycznych i artystycznych, w tym kadrowaniem, nietypowym ujęciem, perspektywą, itp.
  3. kreatywnością autorów zdjęć

Przeniesienie praw autorskich

 1. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do eksploatacji tych prac, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do fotografii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.), na następujących polach eksploatacji, w związku z publikowaniem i innym upowszechnianiem informacji o Konkursie i jego wynikach oraz promocją Konkursu i wystaw pokonkursowych:
  1. wytwarzanie egzemplarzy prac techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału prac albo egzemplarzy, na których prace utrwalono;
  3. publiczne wystawienie, wyświetlenie i nadawanie, a także publiczne udostępnianie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie);

  – z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy oraz, w przypadku prac nagrodzonych, miejsca, które zajęła w Konkursie.

Pobierz regulamin