Menu Zamknij

Zarządzenie dyrektora Katolickiej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie z dnia 15 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI i NAUKI  z dnia 14 grudnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja zajęć w Katolickiej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie od dnia 20 grudnia 2021 do 5 stycznia 2022 roku na podstawie w/w rozporządzenia:

  1. Zajęcia zbiorowe wszystkich klas odbywają się z wykorzystaniem techniki kształcenia na odległość według ustalonego planu za pomocą platformy Microsoft Teams.
  2. W klasach I-III cyklu 6-letniego, mając na względzie wiek uczniów oraz zalecenia szczególnej kontroli ze strony nauczyciela, zajęcia indywidualne mogą odbywać się stacjonarnie w formie nieobowiązkowych konsultacji. Zajęcia te będą ustalone indywidualnie z nauczycielem.
  3. Zajęcia klasy perkusji wszystkich roczników ze względu na specyficzne i szerokie instrumentarium oraz brak możliwości wypożyczenia wszystkim uczniom odpowiednich instrumentów będą odbywać się w trybie stacjonarnym.
  4. W klasach IV-VI cyklu 6-letniego oraz I-IV cyklu 4-letniego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nauczyciel instrumentu głównego może przeprowadzić konsultacje na terenie szkoły. Decyzję o takich konsultacjach podejmuję nauczyciel instrumentu głównego za zgodą dyrekcji Szkoły.
  5. Jeżeli uczeń nie skorzysta z indywidualnych konsultacji, nauczyciel zajęcia poprowadzi online. Ze względu na możliwą bliskość zajęć indywidualnych i dobrowolnych konsultacji z zajęciami zbiorowymi w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zaproponować inną godzinę zajęć. Dla uczniów, którzy nie będą mieli możliwości szybkiego powrotu do domu po indywidualnych konsultacjach Szkoła udostępni klasę z komputerem do zajęć online.
  6. Rodzice/Opiekunowie uczniów przebywających na kwarantannie oraz chorych są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły oraz nauczyciela instrumentu głównego w celu indywidualnego ustalenia planu pracy.
  7. Na wszystkich korytarzach, klatkach schodowych i holu oraz pozostałych częściach wspólnych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
  8. Obowiązuje także dezynfekcja dłoni w stacji bezdotykowej przy wejściu lub przed rozpoczęciem zajęć w klasie.
  9. Uczniowie wchodzą i opuszczają budynek szkoły tylnymi drzwiami za pomocą karty elektronicznej, dedykowanej tylko dla uczniów Szkoły Muzycznej.

dyr. Krzysztof Myler