Menu Zamknij

Szkolny Konkurs Literacki „Piękno rodzimego krajobrazu zaklęte w poezji”

 1. Cele konkursu:
  • Wyrażenie poprzez formę poetycką relacji autora tekstu z rodzimym krajobrazem, emocji związanych z jego pięknem, pochwałę swojego regionu.
  • Rozwijanie wyobraźni twórczej, predyspozycji, zdolności i zainteresowań poetyckich wśród dzieci i młodzieży.
  • Kształtowanie poprawności języka ojczystego.
  • Popularyzacja literatury pięknej wśród dzieci i młodzieży,
  • Stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich pomysłów literackich szerszemu gronu odbiorców.
 2. Zasady uczestnictwa:
  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.
  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
   • kategoria I- klasy 4-6
   • kategoria II- klasy 7-8
   • kategoria III- klasy LO
  • Każdy uczestnik konkursu przesyła pocztą e-mail na adres kinga.matecka@kcek.pl lub kinga.drymel@kcek.pl jeden wiersz (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5) w pliku PDF lub Word.
  • Praca musi być zgoda z tematem konkursu: dotyczyć piękna rodzimego krajobrazu.
  • Termin nadesłania pracy upływa 7.04.2022 roku.
  • Do udziału w konkursie nie dopuszcza się utworów, które były wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach.
  • Powołana przez organizatora komisja dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły (kcek.pl) 15.04.2022 roku.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy.
 3. Informacje dodatkowe:
  • Uczestnicy zezwalają zezwolenie na rozpowszechnianie swoich utworów oraz przetwarzanie danych osobowych przez ZSK w Śremie.
  • Uczestnicy konkursu udzielają zezwolenia na wykorzystanie prac konkursowych na stronach internetowych ZSK w Śremie.
  • Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne popełnione błędy uczestnika związane z przesłaniem prac na adres podany w Regulaminie.
  • Wszystkie informacje dodatkowe na temat konkursu uzyskać można zgłaszając się do osoby odpowiedzialnej za organizację konkursu
  • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu we wszystkich jego punktach.

Regulamin opracowała Kinga Matecka