Sobota, 21 września 2019

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Aktualności >

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 - ogłoszenie

Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 223/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia określa katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Osoby ubiegające się o pomoc materialną o charakterze socjalnym winny być mieszkańcami gminy Śrem.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. Stypendium szkolne.
 2. Zasiłek szkolny.

Ad. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z wyjątkiem ucznia, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, chyba, że łączna kwota stypendium z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) tj. 2 480,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 2 232,00 zł.

Miesięczna wysokość dochodu dla osoby w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)i ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 tej samej ustawy, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczeń określonych w art. 8 ust. 4  ustawy o pomocy społecznej- załącznik nr 2.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie. W przypadku gminy Śrem refundacja kosztów nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur, dowodów wpłaty KP, zaświadczeń wydanych przez szkołę w przypadku  udziału ucznia w wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczkach szkolnych, obozach sportowych, itp., biletów miesięcznych – imiennych – wystawionych na ucznia.

Wysokość i formę przyznanego stypendium szkolnego określi decyzja administracyjna wydana przez Burmistrza Śremu.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 1. do 15. września 2019 r.w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie  przy Pl. 20 Października 1(pokój nr 3), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 r.

Ad. 2. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż dwa miesiące przed złożeniem wniosku.

Zasiłek szkolny może być przyznany na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku,niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie wraz z udokumentowanym oraz opisanym we wniosku zdarzeniem losowym
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia powyższego zdarzenia.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)

O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą ubiegać się rodzice, pełnoletni uczniowie, słuchacze oraz dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o których mowa wyżej oraz z urzędu.

Informacja o sytuacji rodziny, mająca wpływ na wysokość stypendium szkolnego, powinna wynikać z treści wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, potwierdzających tą sytuację.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu netto z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie potwierdzające płatność lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  • na zasadach ogólnych: zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  • opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej: zaświadczenie lub oświadczenie o rodzaju i wysokości tych świadczeń;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych oraz odcinek potwierdzający płatność składki KRUS;
 • w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia: zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Formularze wniosków dostępne są w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Oświata i usługi społeczne” na stronie srem.pl

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie pod nr tel. 61/  28 47 130

Obowiązek informacyjny:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Śremu reprezentujący Urząd Miejski w Śremie z siedzibą przy Plac. 20 Października 1, 63-100 Śrem;
 2. Inspektorem ochrony danych Urzędu Miejskiego w Śremie jest Pan Chrystian Jasiczak, e-mail: Chrystian.Jasiczak@urzad.srem.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji wniosku o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego;
 4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do  państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji;
 7. Każdy kto złoży wniosek posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
 8. Każdy kto złoży wniosek ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski

Wniosek o stypendium

Pobierz cały dokument

Zamieszczono: 22 sierpnia 2019 r.

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw