Poniedziałek, 23 listopada 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Aktualności >

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Uwaga! Ważne informacje nt. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

O pomoc w ramach programu ubiegać się mogą uczniowie liceum:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287).

Kwota dofinansowania wynosi do 445 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych powyżej, uczęszczających do klasy I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Aby otrzymać pomoc należy złożyć w sekretariacie szkoły - najpóźniej do dnia 10 września 2020 r. - wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (szczegóły we wniosku) oraz oświadczeniem.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek i oświadczenie

Szczegółowe informacje o programie

Zamieszczono: 6 sierpnia 2020 r.

Wsparcie i współpraca