Czwartek, 26 listopada 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Liceum > Aktualności >

W sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

Rządowy program zostanie wprowadzony w życie uchwałą Rady Ministrów. Program umożliwi realizację dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z projektem pomoc w ramach programu udzielana jest uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku,  gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148,  z późn. zm[1]) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 1. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.

W roku szkolnym 2020/2021:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych[2] do kształcenia ogólnego i materiałów ćwiczeniowych[3], będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I i II pięcioletniego technikum,
 • klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • klasy III branżowej szkoły I stopnia,
 • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

- pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego[4] będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I i II pięcioletniego technikum,
 • klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

----------------------------

[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374

[2] materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)

[3] materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)

[4] materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)

Projekt uchwały i rozporządzenia

Zamieszczono: 20 lipca 2020 r.

Wsparcie i współpraca