Wtorek, 24 listopada 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Szkoła muzyczna I st.

Zarządzenie dyrektora Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie 06.11.2020

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 5 listopada 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Organizacja zajęć w Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej
  I stopnia w Śremie od dnia 9 do 29 listopada 2020 roku
  na podstawie w/w rozporządzenia:
 2. Zajęcia zbiorowe wszystkich klas odbywają się
  z wykorzystaniem techniki kształcenia na odległość
  według ustalonego planu za pomocą platformy Microsoft Teams.
 3. W klasach I-III cyklu 6-letniego, mając na względzie wiek tychże uczniów oraz zalecenia szczególnej kontroli ze strony nauczyciela, zajęcia indywidualne mogą odbywać się stacjonarnie w wymiarze jednej lekcji w tygodniu
  z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  Zajęcia te będą ustalone indywidualnie z nauczycielem.
 4. Zajęcia klasy perkusji wszystkich roczników ze względu
  na specyficzne i szerokie instrumentarium oraz brak możliwości wypożyczenia wszystkim uczniom odpowiednich instrumentów będą odbywać się w trybie stacjonarnym
  z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 5. W klasach IV-VI cyklu 6-letniego oraz I-IV cyklu 4-letniego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nauczyciel instrumentu głównego może przeprowadzić konsultacje na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Decyzję o takich konsultacjach podejmuję nauczyciel instrumentu głównego za zgodą dyrekcji Szkoły.
 6. Rodzice/Opiekunowie uczniów przebywających na kwarantannie oraz chorych są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły oraz nauczyciela instrumentu głównego w celu indywidualnego ustalenia planu pracy.
 7. Wszyscy nauczyciele podczas zajęć mają obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic. Wszystkie zajęcia prowadzą z klas na terenie Szkoły.
 8. Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie to lekcje instrumentu głównego ustala indywidualnie.
 9. Na wszystkich korytarzach, klatkach schodowych i holu oraz pozostałych częściach wspólnych, także terenu na zewnątrz
  obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
 10. Obowiązuje także dezynfekcja dłoni w stacji bezdotykowej przy wejściu lub przed rozpoczęciem zajęć w klasie
 11. Uczniowie wchodzą i opuszczają budynek szkoły tylnymi drzwiami za pomocą karty elektronicznej, dedykowanej tylko dla uczniów Szkoły Muzycznej.

dyr. Krzysztof Myler

Zamieszczono: 8 listopada 2020 r.


Rekrutacja dodatkowa - Szkoła Muzyczna

Zamieszczono: 25 sierpnia 2020 r."Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca