Menu Zamknij

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa

„Modernizacja obiektów poprzemysłowych w Śremie poprzez rozwój funkcji edukacyjnych, kulturalnych i prospołecznych wdrażanych przez Katolickie Centrum Edukacji i Kultury – II etap”

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie: Działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Poddziałanie: Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Beneficjent: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie

Cel projektu: projekt przyczyni się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych na rewitalizowanym obszarze, w tym będzie prowadził do poprawy warunków bytowych i jakości życia mieszkańców, oraz nadania nowych funkcji ekonomicznych i społecznych

Okres realizacji: 07.01.2019r. – 25.11.2022r.

Wartość projektu: 9 218 426,23 zł

Kwota dofinansowania: 3 795 502,73 zł

Planowane efekty:

Modernizacja obiektów poprzemysłowych w Śremie poprzez rozwój funkcji edukacyjnych, kulturalnych i prospołecznych wdrażanych przez Katolickie Centrum Edukacji i Kultury – II etap. Projekt obejmuje przebudowę sali na aulę na 300 osób (największy tego typu obiekt w gminie), przebudowę holu auli z możliwością wykorzystania jako Sali na ok. 80 osób, remont elewacji i dachów – ocieplenie wszystkich budynków (ściany, dach, posadzki), wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, budowę zewnętrznego wielofunkcyjnego patio. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu, powstanie atrakcyjna infrastruktura, która będzie wykorzystywana do prowadzenia przedsięwzięć skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Projekt wpłynie na wzrost aktywności społecznej, a także integrację i włączenie społeczne – umożliwi realizację wielu działań o charakterze nieinwestycyjnym, ważnych dla lokalnej społeczności.


Więcej wpisów w kategorii Parafia NSJ