Menu Zamknij

Plan pracy Świetlicy szkolnej

Zadania Sposoby realizacji Termin

realizacji

1.Zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie opieki i bezpieczeństwa. – zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy

– przeprowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy

– sprawowanie opieki nad uczniami w świetlicy przed lekcjami i po lekcjach

– wspieranie pierwszoklasistów w adaptacji do nowego środowiska,

– reagowanie na konflikty między uczniami i wyjaśnianie problemów na bieżąco, uczenie właściwych zachowań,

– rozmowy wychowawcze z uczniami w przypadku wystąpienia niewłaściwego zachowania i wyciąganie konsekwencji wobec takich uczniów.

cały rok
2.Promowanie zdrowego stylu życia i troska o zdrowie uczniów. – wdrażanie do wypoczynku czynnego – spacery, wycieczki tematyczne, zajęcia rekreacyjne

-kształtowanie nawyków higienicznych- dbanie o wygląd zewnętrzny,

– wpajanie zasad racjonalnego odżywiania się,

– wyrabianie nawyków dbania o własne zdrowie,

– tworzenie gazetek o tematyce prozdrowotnej,

– oglądanie programów telewizyjnych o tematyce prozdrowotnej,

wg potrzeb

cały rok

3. Pomoc w nauce oraz przygotowanie do samodzielnej nauki i pracy umysłowej. – wdrażanie młodzieży do samodzielnej pracy i odpowiedzialności do obowiązków szkolnych,

– zorganizowanie warunków do odrabiania prac domowych i nauki własnej w świetlicy,

– otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce – praca indywidualna, pomoc koleżeńska w odrabianiu prac domowych,

– angażowanie uczniów zdolnych do pomocy koleżeńskiej,

– wykorzystywanie Internetu do pomocy w odrabianiu prac domowych,

– wzbogacanie wiedzy uczniów poprzez oglądanie programów edukacyjnych

– wykorzystanie gier edukacyjnych do utrwalania wiadomości i rozszerzenia wiedzy

cały rok
4. Rozwijanie zainteresowań, aktywności artystycznej i ruchowej, kształtowanie wrażliwości estetycznej, ekspresji twórczej i wyobraźnioraz nabywanie umiejętności konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego. -prowadzenie zajęć integracyjnych- poznanie siebie i innych,

– prowadzenie konkursów rozwijających umiejętności i zainteresowania

– zainteresowanie młodzieży czytelnictwem: czytanie książek, lektur szkolnych, wierszy, encyklopedii, czasopism wzbogacających posiadane wiadomości,

– omówienie ciekawych artykułów, wydarzeń z uczniami,

– zajęcia z komputerem: pisanie tekstu, kopiowanie, wykorzystanie Internetu do zdobywania wiedzy,

– rozmowy z uczniami o interesujących sposobach spędzaniaczasu wolnego,

– rozwiązywanie i układanie krzyżówek, rebusów,

– wypowiadanie się uczniów na konkretne i dowolne tematy,

-wykonywanie dekoracji, ozdób w świetlicy szkolnej zgodnie z porami roku, pomoc w przygotowaniu dekoracji nauroczystości szkolne

– eksponowanie prac plastycznych uczniów,

– wykonywanie przez młodzież gazetek tematycznych wświetlicy szkolnej,

cały rok

w miarę potrzeb

5. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia więzi z regionem, krajem jego historią, kulturą i tradycjami. – budzenie u uczniów szacunku dla języka ojczystego,

– przypominanie i kultywowanie ważnych dat i wydarzeń w życiu kraju

– wskazywanie postaw patriotycznych w literaturze, sztuce i historii,

– zapoznanie uczniów z osiągnięciami wybitnych Polaków,

– rozwijanie szacunku dla tradycji narodowych, szanowania hymnu państwowego, flagi, godła,

– opracowanie gazetek o tematyce regionalnej,

– przybliżenie uczniom wiedzy na temat patrona szkoły

cały rok

wg potrzeb

6. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej. – kształtowanie wśród uczniów postaw poszanowania mieniaszkolnego,

– wpajanie uczniom stosowania podstawowych zasad dobrego wychowania w sytuacjach codziennych, przestrzegania norm zachowania się wobec innych, używania zwrotów grzecznościowych,

– eliminowanie wśród uczniów agresji słownej: wyzwisk,wulgaryzmów, rozwijanie właściwego słownictwa poprzezczytanie książek, prasy,

– kształtowanie pozytywnych nawyków kultury osobistej, kulturalne zachowanie się w domu, szkole, w miejscachpublicznych,

– wskazywanie pozytywnych wzorów zachowań

– kształtowanie wśród uczniów tolerancji, szacunku do osóbdorosłych, starszych, niepełnosprawnych- rozmowy,

– uświadomienie uczniom ponoszenia odpowiedzialności zapopełnione czyny, niewłaściwe postępowanie,

– zachęcanie uczniów do pracy i dbania o estetyczny wyglądpomieszczeń świetlicy,

– motywowanie uczniów do wykonywania drobnych prac porządkowych,

cały rok
7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnymi i instytucjami. – informowanie wychowawców o zaangażowaniu młodzieży w pracach na rzecz świetlicy np. pomoc koleżeńska w nauce, dbanie o wyposażenie świetlicy, wykonanie gazetki

– przekazywanie na bieżąco informacji dla pedagoga i wychowawcom w przypadku trudności wychowawczych,

– rozmowy z wychowawcami i rodzicami w celu poznania ucznia,

– informowanie rady pedagogicznej o pracy świetlicy – przedstawienie planu pracy i sprawozdań.

cały rok

wg potrzeb

8. Zapobieganie współczesnym zagrożeniom, podejmowanie działań profilaktycznych. – eliminowanie agresji fizycznej i konfliktów rówieśniczych poprzez zajęcia warsztatowe na temat zachowań asertywnych,jak rozwiązywać konflikty, wyrażanie uczuć, rozwijanieempatii, zrozumienia,

– prowadzenie zajęć warsztatowych z programu wychowawczo-profilaktycznego

– dyskusja z uczniami o problemie agresji, zdobywanieumiejętności odpowiedniego reagowania na nią, radzenie sobie w trudnych sytuacjach,

– lansowanie życia bez nałogów i dostarczanie wiedzy uczniomz tego zakresu w formie pogadanek, dyskusji,

– wykonywanie przez uczniów prac plastycznych o tematyce profilaktycznej,

– zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z niewłaściwegokorzystania z Internetu

cały rok