Menu Zamknij

Terapia logopedyczna

W przedszkolu terapią logopedyczną objęte są dzieci 4,5 i 6 letnie. Po wstępnym badaniu logopedycznym w miesiącu wrześniu, dzieci zakwalifikowane na zajęcia, od października rozpoczęły ćwiczenia korekcyjne. Terapia odbywa się raz na tydzień, bądź co dwa tygodnie. Dzieci na zajęcia przynoszą zeszyt, który zabierają potem do domu, powtarzając w obecności dorosłej osoby to, co było treścią zajęć.

Cele terapii logopedycznej

I. Usprawnianie i działanie narządów artykulacyjnych:

 • ćwiczenia artykulatorów: wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg, podniebienia

II. Poprawienie umiejętności oddechowych, fonacyjnych i głosowych:

 • pogłębianie oddechu, wydłużanie fazy wydechowej
 • ćwiczenia emisyjne i fonacyjne

III. Artykulacja samogłosek i spółgłosek:

 • ćwiczenia wywołujące prawidłową artykulację głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie wyrazów
 • ćwiczenia utrwalające dany dźwięk
 • utrwalenie i automatyzowanie ruchów narządów mowy podczas artykulacji nowo wyuczonych głosek
 • różnicowanie głosek
 • utrwalenie prawidłowej wymowy ćwiczonych głosek w trakcie powtarzania wyrażeń oraz tekstów, wierszy i piosenek

IV.  Rozwijanie wrażliwości słuchowej, słuchu fonematycznego:

 • doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków
 • analiza i synteza dźwięków mowy
 • rozwój i usprawnianie analizatora słuchowego

V. Doskonalenie procesu komunikacji:

 • rozwijanie rozumienia mowy (mowy biernej), porozumiewania bezsłownego
 • wzbogacanie słownictwa i rozwijanie mowy czynnej
 • wdrażanie do stosowania poprawnych form gramatycznych, umiejętności wypowiadania się i odpowiadania na pytania
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów oraz szeroko pojęte gry i zabawy słowno – logiczne mające na celu rozwijanie umiejętności językowych dzieci
 • stymulowanie do mówienia, poprzez inscenizowanie zabaw tematycznych

VI. Współpraca z rodzicami/opiekunami:

 • uświadomienia rodzaju, stopnia nasilenia zaburzenia mowy
 • ukazanie optymalnej drogi (metody) zmierzającą do usunięcia lub złagodzenia zaburzenia
 • przygotowanie do dobrego, społecznego funkcjonowania.

Schemat powstawania głosek w procesie rozwoju mowy dziecka

WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA GŁOSEK

pierwsze miesiące życia

powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie

ok. 6 miesiąca życia

powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie

1-2 rok życia

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n , a także zmiękczone: pi, bi, mi

2-3 rok życia

pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz

4-5 rok życia

utrwalane są głoski s,z,c,dz, pojawiają się głoski: sz, ż, cz, dż oraz głoska r

5-6 rok życia

utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż oraz r

7 rok życia

technika mówienia opanowana