Menu Zamknij

Rekrutacja – Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Podział na klasy 1 SP 2023/2024

Podział na klasy 1 SP 2023/2024

Lista osób przyjętych

Lista osób przyjętych do klas pierwszych SP 2023-2024

Lista osób zakwalifikowanych

Lista osób zakwalifikowanych do klas pierwszych SP 2023-2024

Informacje

Nabór do Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Śremie do klas PIERWSZYCH, odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej

https://nabor.pcss.pl/srem

Aktualnie mogą Państwo zapoznać się z ofertą szkoły oraz ze szczegółowymi informacjami dot. naboru.

Od 27 lutego br. będzie dostępna zakładka „Wypełnij WNIOSEK” za pomocą, której będą mogli Państwo wypełnić elektronicznie dokumentację dotyczącą naboru. Wypełnione, wydrukowane oraz podpisane dokumenty należy złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Nasza szkoła nie jest szkołą obwodową, dlatego należy wypełnić WNIOSEK, wskazując w nim max. 3 szkoły uszeregowane od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej.

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie szkoły. Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w szkole pierwszego wyboru. W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do szkoły.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego:

 1. Proszę otworzyć stronę https://www.nabor.pcss.pl/srem (strona www zostanie uruchomiona od dnia 27 lutego 2023 r.),
 2. Przejść do ikony „Szkoła Podstawowa”,
 3. Z górnego menu proszę wybrać opcję „Wypełnij podanie”,
 4. Na następnej stronie proszę wybrać opcję „Wypełnij podanie”,
 5. Wypełnić po kolei pola formularza*
 6. W kolejnym kroku na zakładce „Zakończ” proszę kliknąć na przycisk „Zapisz”,
 7. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik „Pobierz podanie”,
 8. Wypełniony formularz proszę wydrukować, własnoręcznie podpisać przez obydwu rodziców, dołączyć do formularza stosowne dokumenty,
 9. Podpisany formularz wraz z załącznikami proszę dostarczyć TYLKO do szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
 10. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu/oddziale przedszkolnym oraz potwierdzić wolę zapisu dziecka.

Ważne terminy!

 • od 21 lutego do 10 marca do godz. 15:00 – składanie w szkole pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (kwestionariuszem i podaniem kandydata – dostępne poniżej – sekcja Dokumenty do pobrania).
 • 17 marca godz. 12:00 – opublikowanie na stronie internetowej szkoły list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • od 20 marca do 21 marca do godz. 15:00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole (dostępne poniżej – sekcja Dokumenty do pobrania)
 • 24 marca godz. 12:00 – opublikowanie na stronie internetowej szkoły list dzieci przyjętych i nieprzyjętych https://kcek.pl/rekrutacja-szkola-podstawowa/

Postępowanie uzupełniające:

 • od 1 czerwca do 7 czerwca do godz. 15:00 – składanie w szkole pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami – dostępne poniżej – sekcja Dokumenty do pobrania.
 • 8 czerwca godz. 12:00 – opublikowanie na stronie internetowej szkoły list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych https://kcek.pl/rekrutacja-szkola-podstawowa/.
 • od 9 czerwca od 12 czerwca do godz. 15:00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane – dostępne poniżej – sekcja Dokumenty do pobrania.
 • 13 czerwca godz. 12:00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Informacje wstępne:

Do klas I przyjmowane są dzieci:

 • w wieku 7 lat (urodzone w roku 2016), które podlegają obowiązkowi szkolnemu;
 • w wieku 6 lat (urodzone w roku 2017) zgodnie z wolą rodziców, pod warunkiem korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiadające opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji kandydatów w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie:

 • w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt,
 • ocena ogólnych umiejętności na poziomie wieku rozwojowego oraz ocena dojrzałości społecznej i emocjonalnej – 20 pkt,
 • zaangażowanie w działalność duszpasterską swojej parafii – 10 pkt
 • obowiązek przedszkolny był realizowany w Niepublicznym Przedszkolu im. bł. E. Bojanowskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie – 10 pkt,

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 50 pkt

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek można pobrać i wypełnić na stronie: https://nabor.pcss.pl/srem.
 2. Kwestionariusz i podanie kandydata ze strony https://kcek.pl/rekrutacja-szkola-podstawowa/.
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia (ksero).
 4. Trzy zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem).
 5. Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 6. Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – nieobowiązkowo.

Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz i podanie kandydata do szkoły podstawowej 2023-24

Potwierdzenie woli przyjęcia 2023-24

Informacje dla rodziców kandydatow do klasy pierwszej SP 2023-24

 rollup SP