Menu Zamknij

Rekrutacja – Szkoła Muzyczna

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025


Najważniejsze informacje

 1. O przyjęcie do:
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat, albo 6 lat z zastrzeżeniem, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, maksymalny wiek dziecka rozpoczynającego naukę w cyklu 6-letnim to 10 lat
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły składają wniosek od dnia 1 marca do dnia przeprowadzania rekrutacji.
 3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, warunkującego możliwość nauki gry na wybranym instrumencie.
 4. Kwalifikacja kandydatów do szkół muzycznych I stopnia odbywa się na podstawie badania uzdolnień muzycznych.
 5. Badania uzdolnień kandydatów przeprowadza się w okresie od dnia 4 maja do zakończenia zajęć lekcyjnych..
 6. Datę badania uzdolnień ustala dyrektor szkoły.
 7. Badanie predyspozycji kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 8. Ocenia się następujące elementy:
  • słuch muzyczny – zaśpiewanie jednej piosenki oraz powtórzenie głosem trójdźwięków melodycznych i krótkiego fragmentu melodii,
  • poczucie rytmu – poprzez powtórzenie pięciu rytmów – stukając lub klaszcząc,
  • pamięć muzyczną – poprzez zapamiętanie krótkiej melodii i zaśpiewanie jej od różnych dźwięków, czyli umiejętność transponowania melodii do innej tonacji,
  • predyspozycje do gry na wybranym przez kandydata instrumencie poprzez ogólną obserwację kandydata przez pedagoga, specjalistę od danego instrumentu.
 9. Komisja ocenia wszystkich kandydatów indywidualnie, przyznając za każde wykonane ćwiczenie 0-5 punktów. W przypadku niewykonania ćwiczenia kandydat nie otrzymuje punktu. Ostateczną ocenę badania przydatności każdego kandydata ustala komisja wg obowiązującej skali ocen i średniej punktacji uzyskanej od wszystkich członków komisji. Kandydat może uzyskać od 1 do 25 punktów.
 10. O przyjęciu do klas pierwszych decyduje średnia liczba punktów uzyskanych przez kandydatów, przy czym minimalna liczba punktów kwalifikująca kandydata do nauki w Katolickiej Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Śremie wynosi 18 pkt..

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie do szkoły (.docx)

Wniosek o przyjęcie do szkoły (.pdf)

Wzór zaświadczenia lekarskiego (.docx)

Wzór zaświadczenia lekarskiego (.pdf)

Formularz kontaktowy

Otwórz Formularz w nowym oknie