Menu Zamknij

Konkurs fotograficzny Lem i 4 pory roku

Konkurs w ramach „Lem-oniady” czyli szkolnych obchodów roku Stanisława Lema

Cele:

 • popularyzacja twórczości Stanisława Lema – jednego z najwybitniejszych twórców literatury science fiction na świecie
 • promocja czytelnictwa
 • promowanie kreatywności w myśleniu i działaniu
 • uwrażliwienie na piękno otaczającego świata

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej i Liceum Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.
 2. Do konkursu należy zgłosić cykl 4 fotografii, na których pojawi się dowolna książka autorstwa Stanisława
 3. Zdjęcia należy wykonać tej samej książce, w tym samym miejscu, w każdej porze roku w taki sposób, żeby cechy charakterystyczne dla danej pory roku były widoczne na fotografii.
 4. Wymagania dotyczące fotografii:
  • Fotografie powinny być wykonane w technice cyfrowej i mieć rozdzielczość przynajmniej 5 Mpx, zalecane przynajmniej 8 Mpx,
   format 16:9, 4:3 lub zbliżony.
  • Orientacja fotografii może być dowolna.
  • Zdjęcia powinny być zapisane w jednym z formatów: jpg, tiff, png.
  • Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
  • Fotografie nie mogą być opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej fotografii
  • Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości fotografii.
  • Fotografie muszą dotyczyć tematu konkursu i być całkowicie zgodne z wymaganiami regulaminu.
 5. W przypadku, gdy fotografia zawiera czyjś wizerunek, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć oświadczenie tej osoby, w którym będzie wyrażona zgoda na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Konkursu (w tym na stronie internetowej kcek.pl oraz lemoniada.kcek.pl).
 6. Pliki zawierające fotografię należy nazwać zgodnie z poniższym schematem:
  nazwisko.imie.klasa.pora_roku (np. kowalski.jan.1Alo.zima).
 7. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • oryginalnością pomysłu,
  • walorami artystycznymi,
  • kreatywnością autora.
 8. Ostateczny termin składania prac to 30.11.2021 r. Prace należy wysłać na adres lemoniada@kcek.pl. W temacie wiadomości należy umieścić ‘Konkurs fotograficzny Lem i 4 pory roku’.
 9. Przewidziane są nagrody rzeczowe, książki Stanisława Lema oraz dyplomy uczestnika.
 10. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac oraz prezentacja na stronie szkoły kcek.pl oraz na stronie Lem-oniady lemoniada.kcek.pl
 11. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie, noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.
 12. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem Konkursu.

Przeniesienie praw autorskich

Zgłoszenie prac na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do eksploatacji tych prac, zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do fotografii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.), na następujących polach eksploatacji,
w związku z publikowaniem i innym upowszechnianiem informacji o Konkursie i jego wynikach oraz promocją Konkursu i wystaw pokonkursowych:

  • wytwarzanie egzemplarzy prac techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału prac albo egzemplarzy, na których prace utrwalono;
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie i nadawanie, a także publiczne udostępnianie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
   w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie);

– z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy oraz,
w przypadku prac nagrodzonych, miejsca, które zajęła w Konkursie.

Chcesz wiedzieć więcej o Lem-oniadzie? Zajrzyj na lemoniada.kcek.pl