Menu Zamknij

Zarządzenie dyrektora Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie

Śrem, 18.03.2021 roku

Zarządzenie dyrektora Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI i NAUKI  z dnia 18 marca 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja zajęć w Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie od dnia 22 marca do 9 kwietnia 2021 roku na podstawie w/w rozporządzenia:

  1. Zajęcia zbiorowe wszystkich klas odbywają się z wykorzystaniem techniki kształcenia na odległość według ustalonego planu za pomocą platformy Microsoft Teams.
  2. W klasach I-III cyklu 6-letniego, mając na względzie wiek tychże uczniów oraz zalecenia szczególnej kontroli ze strony nauczyciela, nieobowiązkowe, indywidualne konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w wymiarze jednej lekcji w tygodniu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia te będą ustalone indywidualnie z nauczycielem instrumentu głównego.
  3. Zajęcia indywidualne w klasach IV-VI cyklu 6-leniego oraz I-IV cyklu 4-letniego odbywają się w trybie pracy zdalnej z wyłączeniem pkt. 4 i 5.
  4. Zajęcia klasy perkusji wszystkich roczników ze względu na specyficzne i szerokie instrumentarium oraz brak możliwości wypożyczenia wszystkim uczniom odpowiednich instrumentów będą odbywać się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  5. W klasach IV cyklu 4-letniego oraz VI cyklu 6-letniego dla uczniów wybierających się do szkoły muzycznej II stopnia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nauczyciel instrumentu głównego może przeprowadzić konsultacje na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Decyzję o takich konsultacjach podejmuje nauczyciel instrumentu głównego za zgodą dyrekcji Szkoły.
  6. Rodzice/Opiekunowie uczniów przebywających na kwarantannie oraz chorych są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły oraz nauczyciela instrumentu głównego w celu indywidualnego ustalenia planu pracy.
  7. Wszyscy nauczyciele podczas konsultacji mają obowiązek noszenia maseczek. Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie to lekcje instrumentu głównego ustala indywidualnie.
  8. Na wszystkich korytarzach, klatkach schodowych i holu oraz pozostałych częściach wspólnych, także terenu na zewnątrz obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
  9. Obowiązuje także dezynfekcja dłoni w stacji bezdotykowej przy wejściu lub przed rozpoczęciem zajęć w klasie.
  10. Uczniowie wchodzą i opuszczają budynek szkoły tylnymi drzwiami za pomocą karty elektronicznej, dedykowanej tylko dla uczniów Szkoły Muzycznej.

dyr Krzysztof Myler