Menu Zamknij

Mszaki i porosty – organizmy pionierskie – konkurs

Są takie miejsca (przyrodnicy nazywają je siedliskami), które są prawie nie do zasiedlenia przez organizmy żywe. Dlaczego nie są i dlaczego prawie?

Warunki tam panujące są skrajnie niekorzystne – najczęściej występuje przynajmniej jeden z następujących warunków: głód (brak substancji odżywczych), brak możliwości utrzymania się na podłożu, ekstremalne temperatury (za wysokie lub za niskie) itp. Jednak na takich trudnych siedliskach, jak nagie skały (naturalne albo sztuczne, jak np. beton), porzucone elementy ubioru, pojazdów, dachy i ściany domów i wiele mniej oczywistych, są zasiedlane przez organizmy „przodujące”, pionierskie, które radzą sobie w skrajnie niekorzystnych okolicznościach. Wśród roślin są to mszaki, a wśród grzybów – porosty. Zwierzęta zasiedlają takie miejsca na stałe długo potem, ale one mają zdolność pozwalającą im krótkotrwale odwiedzać takie miejsca – jest to umiejętność aktywnego ruchu.

Do udziału w tym konkursie potrzeba otwartych oczu, zdolności postrzegania nieoczywistych zjawisk i odrobiny podziwu wobec świata nas otaczającego. Wyjdź i poszukaj organizmów, które są pionierskie i które tę zdolność wykorzystały w zaskakujący sposób. Sfotografuj to, co Cię zadziwiło, zaskoczyło, zachwyciło… Jeśli uda Ci się zgrabnie skadrować, twórczo skomponować i poprawnie technicznie wykonać taką fotografię – czekamy na te dzieła!

Regulamin

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8 SP, uczniów liceum oraz nauczycieli i innych pracowników w obrębie Zespołu Szkół Katolickich w Śremie (zwanym dalej Organizatorem). W tych trzech kategoriach wiekowych oceniane będą prace.
 2. Termin na przesyłanie zdjęć upływa dnia 12.04.2021 r. do północy. O zachowaniu terminu decyduje data przesłania fotografii na skrzynkę poczty elektronicznej Organizatora. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 5.05. 2021 r.
 4. Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora lub ogłoszona bezpośrednio w szkole, w zależności od daty powrotu uczniów do nauki stacjonarnej. Tym samym rozdanie dyplomów i nagród podlega terminowi powrotu do nauki stacjonarnej.
 5. Zdjęcia należy przesyłać na adres: organizmy.pionierskie@gmail.com

Zasady konkursu:

 1. Fotografie do Konkursu należy zgłaszać w dwóch kategoriach:
  1. Kategoria 1: mszaki,
  2. Kategoria 2: porosty.
 2. Praca konkursowa to co najmniej jedno zdjęcie z danej kategorii. Uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć w każdej z kategorii, tj. łącznie maksymalnie dziesięć fotografii.
 3. W przypadku, gdy fotografia zawiera czyjś wizerunek, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć oświadczenie tej osoby, w którym będzie wyrażona zgoda zainteresowanej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Konkursu (w tym na stronie internetowej www.kcek.pl).

Wymagania dotyczące fotografii:

 1. Fotografie mają być wykonane w technice cyfrowej.
 2. Zdjęcia powinny być zapisane w jednym z następujących formatów: jpg, tiff, gif, ewentualnie psd. Nie należy zapisywać zdjęć w formacie pdf.
 3. Nazwa zdjęcia powinna się składać z: nazwisko.pierwsza litera imienia.klasa.tytuł zdjęcia, np.:
  kowalski.a.7a.kwitnąca żaba.jpg
 4. Seria zdjęć powinna za nazwą posiadać kolejne numery, np.:
  nowak.b.2b.życie na pieńku01.tif
  nowak.b.2b.życie na pieńku02.tif
  nowak.b.2b.życie na pieńku03.tif
  nowak.b.2b.życie na pieńku04.tif
 5. Jeżeli zdjęcie wymaga opisu lub komentarza, należy go zapisać w pliku *.doc, *.docx, *.txt, lub *.rtf, np.: kowalski.a.7a.kwitnąca żaba.docx
 6. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
 7. Fotografie nie mogą być opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej fotografii.
 8. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości fotografii.
 9. Przy ocenie prac konkursowych komisja będzie kierowała się kryteriami:
  1. spełnienie założeń ideowych konkursu;
  2. jakością walorów estetycznych i artystycznych, w tym kadrowaniem, nietypowym ujęciem, perspektywą, itp.;
  3. kreatywnością autorów zdjęć.

Przeniesienie praw autorskich

 1. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do eksploatacji tych prac, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do fotografii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.), na następujących polach eksploatacji, w związku z publikowaniem i innym upowszechnianiem informacji o Konkursie i jego wynikach oraz promocją Konkursu i wystaw pokonkursowych:
   1. wytwarzanie egzemplarzy prac techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału prac albo egzemplarzy, na których prace utrwalono;
   3. publiczne wystawienie, wyświetlenie i nadawanie, a także publiczne udostępnianie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie);

  – z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy oraz, w przypadku prac nagrodzonych, miejsca, które zajęła w Konkursie.

Pobierz regulamin